Codul Eticii Internaţionale a Grafologilor

 1. Codul Eticii Internaţionale a Grafolo­gilor stabileşte drepturile şi obligaţiile gra­fologilor.
  Prin semnarea prezentului document atât ca specialist individual cât şi ca grupuri de specialişti se obligă să respecte întocmai Codul Eticii Internaţionale a Grafologilor.
  Prezentul Cod se doreşte să creeze o bază de încredere în ce priveşte deciziile luate pe plan mondial asupra modului cum trebuie acţionat în cazuri concrete, mai ales dacă se ivesc situaţii conflictuale.
  Infracţiunile orientate împotriva Codului Eticii, – în cazul organismelor afiliate la Asociaţie, vor fi stabilite de Arbitrajul Decizional şi de Onoare. În cazul în care infracţiunea este comisă de o persoana individuală, semnatară a Codului Eticii sau, dacă organismul nu dispune de Arbitraj Decizional şi de Onoare propriu, funcţionează şi decide Consiliul Ştiinţific al Societăţii Europene a Grafologilor.
 2. Grafologia pe baze ştiinţifice face posibilă – prin utilizarea mediului scrisului de mână – cercetarea şi evaluarea personalităţii omului. În vederea atingerii acestui scop se sprijină pe demersuri analitice şi interpretative validate ştiinţific şi empiric. Grafologul va refuza toate acele încredinţări ale căror date de cercetare nu sunt clare, ori s-au refuzat amănunte care sunt strict necesare în vederea bunei desfăşurări a activităţii.
 3. Grafologul are obligaţia de a lucra în exclusivitate cu documente scrise în original. Dacă acest lucru nu este posibil, la sinteză va anexa o notă clară, cu conţinut limitat.
  În caz că se ivesc situaţii îndoielnice, grafologul poate refuza fără nici o justificare încredinţarea primită.
 4. Obiectul activităţii îl constituie scrisul de mână. Scopul activităţii este înşfăcarea persona­lităţii în spiritul încredinţării obţinute de specialistul grafolog.
 5. Grafologul se obligă să lucreze numai în baza cunoştinţelor de specialitate, a experienţei, în limita şi în strânsa interdependenţă cu competenţa sa. Utilizează în exclusivitate metodele diagnostice recunoscute ale grafologiei. Nu este abilitat să dea diagnostic medical.
 6. Grafologul, de-a lungul pregătirii dărilor de seamă şi a rapoartelor de specialitate, nu permite să fie influenţat în activitatea sa de prejudecăţi de nici un fel (sociale, rasiale, sexuale, politice etc.). Faţă de o a treia persoană va păstra cu grijă sfera intimă a persoanei studiate, cu excepţia cazului când însuşi ductorul (autorul) îl desărcinează în mod clar de sub obligativitatea păstrării secretului profesional.
 7. Grafologul, în timpul exercitării activi­tăţii sale, va fi discret şi precaut, chiar dacă îşi utilizează însărcinarea în scopul selectării candidaţilor. În Raport va ocoli acele manifestări referitoare la personalitate care nu sunt în concordanţă cu postul ce urmează a se ocupa.
 8. Proprietarul de drept – din punct de vedere al încredinţării grafologice – se consideră a fi autorul exclusiv al scrisului de mână.
  Grafologul îşi poate exercita sarcinile pri­mite numai dacă dispune de o împuternicire scrisă din partea autorului scrisului. Se consideră împuternicire sau acord, menţiunea de „probă de scris” din partea ductorului, conţinută pe coală ce se va supune analizei. Totodată, se consideră accept şi cu drept de analiză grafo­logică cazul în care, din anunţul dat de persoana care însărcineaza specialistul grafolog rezultă clar că cerinţa este o biografie scrisă de mână sau o probă scrisă de mână. Dacă specialistul grafolog nu dispune de acord corespunzător din partea autorului, dar există un interes ierarhic superior valabil, grafologul, cu cea mai mare precauţie poate pregăti o analiză de specialitate.
  Grafologul este scutit de responsabilitatea de a avea împuternicire din partea autorului scrisului dacă analiza grafologică de specialitate este dispusa de organele judecătoreşti.
 9. Analiza de specialitate – darea de seamă priveşte în exclusivitate persoana care încredin­ţează. El poartă responsabilitate asupra conse­cinţelor transmiterii către o a terţă persoană a documentului.
  Grafologul nu are dreptul de a utiliza actele puse la dispoziţie şi nici informaţiile obţinute în urma analizei ştiinţifice în detrimentul altor persoane.
 10. Grafologul are obligaţia respectării întocmai a prevederilor legale din ţara sa referitoare la drepturile personalităţii, ale secretului profesional precum şi cele care privesc sfera intimă a individului atât cu ocazia dărilor de seamă scrise cât şi verbal.
 11. Grafologul îşi asumă responsabilitatea păstrării şi dezvoltării competenţei profesionale. Are obligaţia să urmărească dezvoltarea şi a celorlalte ramuri ale ştiinţei (psihologiei, filozofiei, economiei) care sunt mărginite cu munca sa.
  Grafologului îi este interzis cu desăvârşire să activeze pe acele planuri care au vreo legatură cu prezicerile, cu ocultismul, cu ezoteria sau cu orice alt fenomen care este contrar activităţii grafologice ştiinţifice. Este interzis să facă anunţuri sau să publice în astfel de medii.
 12. Codul Eticii Internaţionale, cuprinzând cele 12 paragrafe, a fost prelucrat de Societatea Europeană a Grafologilor şi Experţilor Grafici şi a intrat în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 1993.

Stuttgart – Europäische Gesellschaft
für Schriftpsychologie und
Schriftexpertise e.V.
Rudolf Känzig
Preşedinte
Herbert Scholpp
Preşedintele Consiliului Ştiinţific