Statutul Asociaţiei Grafologice din România

CAPITOLUL V.

ORGANELE DE CONDUCERE

Art. 16. – Adunarea Generală este organul suprem al ASOCIAŢIEI şi se compune din toţi membrii acesteia. Adunarea Generală se reuneşte în sesiune ordinară o dată pe an la locul şi data stabilite de Consiliul Director şi în sesiune extraordinară la convocarea Consiliului Director sau la cererea unei treimi dintre membrii săi. Convocarea se poate face prin orice mijloc de comunicare, inclusiv telefonic. Adunarea Generală are următoarele atribuţii:

a) stabileşte strategia şi obiectivele generale ale ASOCIAŢIEI;
b) adoptă statutul ASOCIAŢIEI şi modifi­cările aduse ulterior;
c) stabileşte numărul vicepreşedinţilor asociaţiei şi ai membrilor Consiliului Director;
d) alege şi revocă membrii Consiliului Director, preşedintele şi vicepreşedinţii ASOCIA­ŢIEI, secretarul general, trezorierul şi Comisia de cenzori;
e) stabileşte numărul membrilor Comisiei ştiinţifice;
f) aprobă şi modifică bugetul de venituri şi cheltuieli;
g) hotărăşte înfiinţarea de filiale;
h) adoptă hotărâri în orice alte probleme privind organizarea şi conducerea ASOCIAŢIEI.

Toţi membrii adunării generale au drept de vot egal. Hotărârile se iau cu majoritatea membrilor prezenţi, cu excepţia hotărârii de dizolvare a asociaţiei pentru a cărei validitate sunt necesare voturile a 2/3 din numărul membrilor asociaţiei.

Art. 17. – Consiliul Director al ASOCIAŢIEI este compus din membri aleşi de Adunarea generală şi din membri de drept. Fac parte, ca membri de drept, din
Consiliul director preşe­dinţii filialelor ASOCIAŢIEI.
Consiliul Director se întruneşte, de regulă semestrial şi hotărăşte cu votul majorităţii membrilor asupra problemelor aflate pe ordinea de zi. Mandatul membrilor Consiliului Director are o durată de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realeşi.

Consiliul Director are următoarele atribuţii:

a) prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi proiectul programelor ASOCIAŢIEI.
b) conferă titlul de membru şi preşedinte de onoare;
c) hotărăşte schimbarea sediului ASO­CIAŢIEI;
d) încheie acte juridice în numele ASO­CIA­ŢIEI;
e) aprobă utilizarea fondurilor băneşti ale ASOCIAŢIEI;
f) desemnează membrii Comisiei ştiinţifice;
g) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut ori stabilite de Adunarea Generală;
h) hotărăşte în orice alte probleme ale ASOCIAŢIEI cu excepţia celor date în compe­tenţa Adunării Generale.

Art. 19. – Preşedintele ASOCIAŢIEI are următoarele atribuţii:

a) reprezintă ASOCIAŢIA în relaţiile cu terţi;
b) coordonează elaborarea şi implementa­rea strategiei asociaţiei;
c) coordonează realizarea proiectelor şi a programelor pe care asociaţia le derulează;
d) exercită orice alte atribuţii stabilite prin hotărâri ale Adunării Generale. Preşedintele poate să delege oricare dintre atribuţiile sale unui dintre vicepreşedinţi ori dintre membri Consiliului Director, cu excepţia acelora pentru care Adunarea Generală a interzis delegarea fie de la data acordării lor, fie pe parcursul exercitării acestora.

Art. 20. – Vicepreşedinţii îl asistă pe preşedintele ASOCIAŢIEI în exercitarea atribu­ţii­lor sale.

Numărul vicepreşedinţilor se stabileşte de către Adunarea Generală, iar sarcinile acestora de către preşedinte.

Art. 21. – Secretarul general are următoarele atribuţii:

a) elaborarea materialelor şi documentelor pentru desfăşurarea şedinţelor Adunării Gene­rale şi Consiliului Director;
b) redactarea hotărârilor Adunării Generale şi ale Consiliului Director şi a proceselor-verbale ale şedinţelor;
c) orice alte atribuţii fixate în sarcina sa de către Adunarea Generală şi Consiliul Director.