Statutul Asociaţiei Grafologice din România

CAPITOLUL VII.

COMISIA DE CENZORI

Art. 23. – Controlul gestiunii ASOCIAŢIEI este asigurat de Comisia de cenzori formată din trei membri aleşi pe o perioadă de 4 ani. Consiliul Director poate stabili şi un număr de trei cenzori supleanţi.

Art. 24. – Comisia de cenzori are următoa­rele atribuţii:

a) verifică modul de gospodărire a fondu­rilor şi a mijloacelor circulante, casa şi registrele de evidenţă contabilă, informează periodic Consiliul Director asupra cercetărilor făcute;
b) la închiderea exerciţiului financiar, controlează inventarul, documentele contabile întocmite de trezorier, verifică situaţia conturilor ASOCIAŢIEI şi a bilanţului contabil, prezintă un raport informativ Consiliului Director;
c) la lichidarea ASOCIAŢIEI controlează operaţiunile de lichidare.

Art. 25. – Atribuţiile şi modul de organizare al Comisiei de cenzori, precum şi drepturile şi obligaţiile cenzorilor se completează cu dispo­ziţiile legale în vigoare.